MEA Whistle Blowing System

ขนาดอักษร ก- | ก+ | ปกติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้านครหลวง (ศปท.กฟน.)

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของการไฟฟ้านครหลวงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน       ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ศปท.กฟน.
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานรองผู้ว่าการบริหารองค์กร       ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศปท.กฟน.
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน       ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศปท.กฟน.
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร       ตำแหน่ง : เลขานุการ ศปท.กฟน.